REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 

Capitolul IV.      ELEVII

     CALITATEA DE ELEV

 

ART.25. Calitatea de elev al Liceului Teoretic “G. Călinescu”  se poate dobândi prin concurs de admitere sau prin transfer şi se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului.

ART.26. Admiterea în liceu, precum şi transferul, se fac în conformitate cu reglementările în vigoare – art. 92, 136, 137, 139, 141 – 149 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

ART.27. La sfârşitul semestrului al II-lea, după încheierea situaţiei şcolare, Consiliul de Administraţie aprobă numărul de locuri deschise transferului pentru care se pot organiza examene de diferenţă.

ART.28. Elevii care doresc să se transfere de la o altă unitate de învăţământ de stat sau particulară la Liceul Teoretic „G. Călinescu” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

● să aibă media generală minimum 8,50 în anul şcolar precedent şi media 10 la purtare;

● să aibă la aria curriculară specifică profilului la care solicită transferul medii peste 8,50 la fiecare disciplină de studiu;

● pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv dovada susţinerii şi promovării probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă prevăzută de Metodologia de admitere în liceu este obligatorie.

ART.29. În cazul în care există mai mulţi candidaţi decât locurile stabilite, admiterea se face în ordinea mediei generale obţinute după examenele de diferenţă. La medii egale se au în vedere mediile obţinute la disciplinele ariei curriculare specifice profilului.

ART.30. Transferul elevilor de la o grupă de studiu la alta este permis numai cu acordul directorului şcolii, pe baza avizului favorabil al celor doi profesori de specialitate.

 

DREPTURILE ELEVULUI

 

ART.31. Fiecare clasă alege prin vot, la începutul anului şcolar, doi elevi care să reprezinte clasa în Consiliul elevilor. Consiliul elevilor îşi desemnează un reprezentant, elev din clasele a XI-a – a XII-a, pentru a participa la şedinţele Consiliului de Administraţie.

ART.32. Elevii au dreptul să aleagă din oferta şcolii cursurile opţionale corespunzătoare intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/tutorii legali.

ART.33. Liceul pune, gratuit, la dispoziţia elevilor, baza materială şi sportivă pentru pregătirea organizată a acestora.

ART.34. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea , ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive.

ART.35. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultatele deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare. Acordarea premiilor la sfârşitul anului şcolar se face în ordinea mediilor de absolvire. Elevii cu medii peste 9,00 vor fi menţionaţi pe lista elevilor premiaţi indiferent de numărul premianţilor unei clase. Cu prilejul serbării de sfârşit de an şefului promoţiei i se atribuie Diplomă de merit. În toate situaţiile, media 10 la purtare este obligatorie.

ART.36. Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar, conform reglementărilor în vigoare.

ART.37. Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă (art. 97 alin.(3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar).

ART.38. Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice , culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

ART.39. Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2 ) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.

ART.40. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în liceu, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale, privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor. În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în liceu contravine principiilor menţionate, directorul poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

ART.41. Libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, este garantată. În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR – SANCŢIUNI APLICATE

 

ART.42. Elevii au obligaţia de a veni la şcoală în uniformă (pantalon / fustă bleumarin / negru, cămaşă albă, sacou / vestă / pulover gri, cravată). Încălcarea acestei obligaţii de consemnează în registrul de abateri disciplinare; 3 zile consemnate pe semestru se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct.

ART.43. Accesul elevilor în incinta liceului se face cu cel puţin 5 minute înainte de începerea programului şi în perioada pauzelor dintre ore. În timpul orelor, uşa de acces pentru elevi se încuie. Prezenţa nejustificată a elevilor pe holuri în timpul orelor se sancţionează cu observaţie individuală înscrisă în registrul de abateri disciplinare.

ART.44. Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile cu respectarea programului zilnic, fără să întârzie la ore, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

ART.45. Absenţele datorate îmbolnăvirii sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza următoarelor acte, prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului:

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost spitalizat;

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului (max. 5 zile într-un semestru), adresată anterior directorului şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei.
Nerespectarea termenului de 7 zile atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
ART.46. Pentru toţi elevii liceului, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

ART.47. Pentru elevii din ciclul superior al liceului care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar se întocmeşte în scris, de diriginte şi director, preavizul de exmatriculare, care se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei, se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
ART.48. Pentru elevii din învăţământul obligatoriu (gimnaziu şi ciclul inferior al liceului), preavizul de exmatriculare se înlocuieşte cu notificare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

ART.49. Elevii din ciclul superior al liceului care totalizează cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor la diferite discipline sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, sunt sancţionaţi cu exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor. Sancţiunea se aprobă în Consiliul Profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului (aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare) şi se comunică părintelui / tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

ART. 50. Este interzis elevilor:

a)      să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc. – fapta se pedepseşte cu scăderea notei la purtare la 4,00 şi exmatriculare fără drept de reînscriere / mutare disciplinară la altă şcoală;

b)      să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ – contravaloarea distrugerilor se va imputa în termen de 7 zile părinţilor / tutorilor elevului (sau întregii clase, în cazul în care nu se cunoaşte autorul); vinovatul va fi sancţionat cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare. În cazul refuzului/recidivei, se aplică eliminarea de la cursuri pentru 3 zile;

c)      să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa – fapta se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare la 7,00. În cazul recidivei, se aplică eliminarea de la cursuri pentru 3 zile;

d)      să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor – fapta se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare la 7,00;

e)      să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ – fapta se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare la 7,00;

f)        să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc – fapta se sancţionează cu eliminarea de la cursuri pentru 5 zile şi scăderea notei la purtare la 4,00;

g)       să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ – fapta se sancţionează cu eliminare de la cursuri pentru 3 zile şi scăderea notei la purtare la 6,00. În cazul producerii unei vătămări corporale, fapta se sancţionează cu mutare disciplinară la altă şcoală şi scăderea notei la purtare la 4,00;

h)      să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic – fapta se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare la 7,00;

i)        să utilizeze telefoane şi alte dispozitive mobile (MP3 player, ipod, PDA, PSP, etc) în timpul orelor de curs – fapta se sancţionează cu observaţie individuală consemnată în registrul de abateri disciplinare. În caz de recidivă, se aplică mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct;

j)        să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ – sancţionarea acestei fapte este atribuţia Poliţiei;

k)      să aibă comportamente şi atitudini ostentative şi/sau provocatoare faţă de colegi şi/sau faţă de personalul unităţii de învăţământ – fapta se sancţionează cu observaţie individuală consemnată în registrul abaterilor disciplinare, urmată, în caz de recidivă, de mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare la 7,00;

l)        să aducă jigniri şi să manifeste vulgaritate şi agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi/sau faţă de personalul unităţii de învăţământ – fapta se sancţionează cu observaţie individuală consemnată în registrul abaterilor disciplinare, urmată, în caz de recidivă, de mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare la 7,00;

m)    să fumeze în spaţiile şcolare (incinta şcolii, curtea principală) – fapta se sancţionează cu observaţie individuală consemnată în registrul abaterilor disciplinare, urmată, în caz de recidivă, de eliminare de la cursuri pentru 3 zile;

n)      să folosească intrarea principală, scara profesorilor, să staţioneze în holul cancelariei – fapta se sancţionează cu observaţie individuală consemnată în registrul abaterilor disciplinare.

ART.51. A treia încălcare a art. 50 lit. b) / c) / f) / g) / h) / i) / k) / l) atrage după sine eliminarea de la cursuri pentru 3-5 zile şi scăderea notei la purtare la 4,00. Încălcarea repetată a art. 50 lit. b) / c) / f) / g) / h) / i) / k) / l) se sancţionează cu mutare disciplinară la altă clasă / la altă unitate şcolară.

ART.52. Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 50 se adresează, în scris, Consiliului de Administraţie, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.

ART.53. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *