Centrul de Documentare si Informare

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp, este cadrul primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi curiozităţii acestuia. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca / mediateca municipală, judeţeană s.a.

CDI oferă elevilor ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică.CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin intermediul  documentaristului, la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.

Situat în inima instituţiei şcolare, CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, mijloacele de documentare şi informare, aparatura şi echipamentele care să permită exploatarea eficientă a fondului documentar.

Liceul Teoretic “G. Călinescu”, unitate de învăţământ cu deschidere modernă care recunoaşte valoarea formativă şi informativă a tuturor disciplinelor de învăţământ, a contribuţiei acestora în egală măsură la dezvoltarea personalităţii umane, beneficiază din anul 2009 de un Centru de Documentare şi Informare, amenajat iniţial  în spaţiul bibliotecii şcolare, pe care a integrat-o, transformând-o într-o mediatecă modernă în pas cu noile cerinţe ale învăţământului european.

În CDI sunt delimitate următoarele spaţii :

– spaţiul de primire, împrumut şi informare, amplasat la intrarea în CDI, pentru ca fiecare utilizator să poată cere informaţiile de care are nevoie şi să se înscrie în registrul de evidenţă, specificând scopul venirii în CDI, şi amenajat în aşa fel încât să permită atât gestionarea împrumuturilor (în sistem tradiţional şi informatizat), cât şi activitatea cotidiană a documentaristului (gestionarea comenzilor, evidenţa publicaţiilor, cotarea, clasificarea şi catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informaţiei, evaluarea activităţii CDI);

–          spaţiul lucrărilor documentare (lucrări de referinţă, lucrări cu caracter ştiinţific) care este riguros organizat şi dotat cu materiale de semnalare pertinente, clare, vizibile : etichete de semnalare afişate pe fiecare etajeră şi indicatoare de raft. Acest spaţiu este aranjat astfel încât să-i permită utilizatorului să repereze uşor diferitele domenii;

 

–          spaţiul consacrat presei există, dar trebuie dotat cu mobilier special de depozitare şi prezentare a acestei categorii de documente : suporturi înclinate, suporturi alveolare;

 

 

            – spaţiul lucrărilor de ficţiune ce cuprinde: romane, poezii, poveşti, benzi desenate;

 

 

 

           – spaţiul de afişaj şi expoziţii;

 

–          spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale este dotat cu suporturi speciale şi funcţionale, mese de lucru, un spaţiu de afişare a informaţiilor cu privire la viaţa şcolară, concursuri, dinamica pieţei muncii.Alte spaţii care sunt amenajate atât în interiorul CDI, cât şi în alte săli – satelit sunt :

 

 

           – spaţiul destinat activităţilor de grup, amenajat în interiorul CDI, permite elevilor să lucreze pe grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, fără să-şi deranjeze colegii;

 

 

–          spaţiul de documentare pedagogică este dotat cu un fond documentar adaptat cerinţelor de lectură şi informare ale principalilor săi utilizatori, cadrele didactice, dispunând de mese de lucru şi de un post informatic;

 

 

 

–          spaţiul audiovizualului, dispune de 20 locuri şi de aparatură modernă: televizor, aparat video, DVD player, 1 videoproiector, retroproiector,o tablă interactivă, boxe, ecran de proiecţie, CD player, căşti;

 

 

      – spaţiul informatic, destinat iniţierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este dotat cu 8 posturi informatice conectate la internet, o imprimantă, un scanner, CD player, cameră foto şi aparat foto digitale, un reportofon .

           Serviciile CDI sunt destinate:

Ø  elevilor

Ø  profesorilor

Ø  altor categorii de personal din Liceul Teoretic “ G.Călinescu”.

Fondul documentar al centrului de documentare şi informare, divers  şi bogat,  este alcătuit din toate tipurile de lucrări : ficţiune, documentare, materiale de referinţă şi pe toate tipurile de suporturi ( cărţi, periodice, afişe,  material audio-vizual, suporturi electronice, informaţii on-line ).

 

Număr total de volume  18 854 din care:

§     Lucrări de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase etc.):

§     Lucrări ştiinţifice:

§     Literatură:

§     Manuale şcolare:

§     Lucrări de metodică şi psihopedagogie:

§     Periodice:

▪  Casete video:

▪     Casete audio

§     CD-ROM-uri:

§    DVD-ROM-uri:

 

Colecţiile de publicaţii ale CDI sunt organizate în fondul pentru împrumut la domiciliu şi fondul consultat în CDI, în regim de sală de lectură.

Fondul consultat în regim de sală de lectură cuprinde:

·  lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, hărţi, albume etc.);

·  publicaţiile periodice;

·  unicatele (lucrările existente în CDI într-un singur exemplar) foarte solicitate;

·  unele documente audio-vizuale.

Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările existente în CDI, cu excepţia celor mai sus menţionate, termenul de împrumut al documentelor fiind de 15 zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 10 zile.

Lucrările sunt ordonate la raft (raftul cu acces liber sau în depozit) de sus în jos, de la stânga la dreapta, sistematic-alfabetic, potrivit claselor, diviziunilor şi subdiviziunilor principale ale CZU, iar în interiorul fiecărui domeniu în ordinea alfabetică a semnelor de autor.Între  clasele şi subdiviziunile principale s-a rezervat câte un spaţiu de extindere, ţinând seama de creşterea  normală a fondului.

Publicaţiile periodice sunt grupate separat, pe titluri, iar în cadrul aceluiaşi titlu în ordine invers cronologică a numerelor.

Pentru documentele audio-vizuale s-a achiziţionat mobilier special, pentru a se putea asigura conservarea şi valorificarea lor optimă.În cadrul CDI este organizat un spaţiu destinat expunerii noilor publicaţii intrate în CDI.

Principalul obiectiv al CDI-ului este de a  contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor.

Fondul documentar în limbile engleză, franceză şi germană constituie un suport în pregătirea elevilor pentru susţinerea atestatelor profesionale şi a examenelor: Cambridge, DELF, DALF, Bacalaureat francofon, Sprachdiplom.                      

              Completarea fondului de publicaţii se realizează în mod sistematic prin: achiziţii de la unităţile specializate în aprovizionarea, editarea sau vânzarea de carte (librării, edituri, anticariate, persoane fizice) şi abonamente la publicaţiile periodice.Instrumentul de bază care facilitează accesul publicului la depistarea rapidă a informaţiei este catalogul informatizat.

Centrul de documentare şi informare a fost dotat cu programul Biblios  care permite gestionarea şi prelucrarea informatizată a fondului  şi a împrumuturilor.

Catalogul de CDI reprezintă principalul instrument de informare asupra colecţiilor centrului de documentare şi informare. Este o bază de date întocmită conform unor reguli prescrise, având o destinaţie concretă: beneficiarii actului de lectură.

             Şedinţele de iniţiere în cercetarea documentară se realizează:

         Ø  la începutul anului şcolar pentru toţi elevii claselor:  a V-a şi a IX-a;

Ø  pe parcursul anului şcolar, la cererea cadrelor didactice.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PEDAGOGICE (desfăşurate în colaborare documentarist – echipa pedagogică):Se realizează cu minim 48 de ore înaintea derulării lor propriu-zise prin anunţarea responsabililor CDI.

CDI-ul este spaţiul cu deschidere culturală care încurajează organizarea unor activităţi specifice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor: expoziţii, colocvii, concursuri, ateliere de creaţie,  întâlniri cu scriitori, artişti, sesiuni de comunicări etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *